Warunki wynajmu

1) Strony umowy

Firma Florema jest pośrednikiem w wynajmie nieruchomości na Florydzie. Stosunki umowne zawiera się wyłącznie między najemcą a samym właścicielem danego obiektu.

Przedmiotem umowy jest wynajem nieruchomości na czas ograniczony na ustalonych warunkach.

2) Zawarcie umowy

Podstawą stosunków umownych między najemcą a właścicielem danej nieruchomości jest uzgodniona przez firmę Florema umowa, w której jest szczegółowo opisany obiekt, łącznie z indywidualnymi warunkami najmu. Ceny podane w tej umowie odnoszą się do dnia podpisania niniejszej umowy. Zmiany ceny najmu od czasu wydania pierwszych dokumentów do zawarcia umowy pozostają zastrzeżone.

Najemca wysyła wypełniony wniosek o najem na formularzu wydanym przez firmę Florema. Warunki tego wniosku obowiązują przez tydzień od daty doręczenia na adres firmy Florema. Umowa o wynajmie wchodzi w życie po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia o czasie i warunkach wynajmu, które jest podpisane albo przez właściciela nieruchomości, albo przez firmę Florema reprezentującą właściciela nieruchomości.

Potwierdzenie zawiera wiążące dane o cenie za wynajem, czasie trwanie wynajmu, sposobie płatności, liczbie najemców i ewentualnie indywidualne warunki dotyczące danego obiektu.

3) Koszty dodatkowe

Opłaty za wodę, wywóz śmieci itd., które powstaną w czasie najmu, zawsze są częścią ceny najmu.

Opłaty za elektryczność, telefon i końcowe sprzątanie nie są zawarte w cenie najmu i zostaną rozliczone dodatkowo. Aktualna cena ze elektryczność wynosi 15 centów US za 1 KW z doliczeniem podatku US.

Jeśli najemca otrzyma wraz z najmem możliwość bezpłatnego korzystania z łodzi lub samochodu, opłaty za instrukcję użytkowania i końcowe czyszczenie są naliczane odrębnie.

Dodatkowe koszty będą rozliczane z kaucji, którą najemca zapłacił zgodnie z nr 4 tych warunków.

4) Kaucja

Jeśli wymagane jest wpłacenie kaucji, najemca powinien ją zapłacić w uzgodnionej wysokości wraz z drugą ratą kwoty najmu. Kaucja będzie rozliczona bez oprocentowania, zwykle do 10 dni od zakończenia najmu. Sporadycznie może to trwać do 8 tygodni, jeśli konieczne jest oczekiwanie na przedłożenie rachunków. Z kaucji będą rozliczone koszty dodatkowe zgodnie z punktem nr 3 tych warunków najmu. Kaucję składa się ponadto w celu pokrycia szkód, jakie najemca, ewent. na wynajmowanym obiekcie, spowodował. Mimo że wynajmujący wypłaca kaucję bezwarunkowo, nie wyklucza to późniejszego zastosowania roszczeń w przypadku stwierdzenia dodatkowej szkody, którą spowodował najemca.

Za łodzie i samochody trzeba złożyć kaucję w wysokości 1.000 USD w gotówce. W odniesieniu do niektórych łodzi i samochodów wymagana jest wyższa kaucja niż jest podane w informacjach.

5) Płatności

Najemca po otrzymaniu potwierdzenia najmu płaci firmie Florema do 10 dni zaliczkę, która jest podana w potwierdzeniu, na konto podane w umowie. Resztę ceny za wynajem najemca ma obowiązek zapłacić najpóźniej 40 dni przed rozpoczęciem najmu na podane konto pośrednika. Jednocześnie trzeba pokryć koszty końcowego sprzątania i ewent. opłatę za łódź lub samochód. Przy płatności za granicę wszelkie opłaty i koszty bankowe są pokrywane zawsze z rachunku najemcy.

Jeśli najemca nie dotrzyma podanego terminu, uprawnia to wynajmującego do odstąpienia od umowy bez zaoferowania rekompensaty za nieruchomość podaną w umowie. Wynajmujący musi to uczynić na piśmie.

Jeśli wynajmujący zakończył umowę, ponieważ najemca nie zapłacił na czas, najemca ma obowiązek zapłacić uzgodniony w umowie najem, jeśli wynajmującemu nie uda się uzyskać zastępczego najmu. Gdy uda mu się wynająć obiekt za niższą niż pierwotnie ustalona cena, najemca ma obowiązek zapłacić różnicę jako odszkodowanie za szkodę. Oprócz tego firmie Florema pozostaje uzgodniona w umowie zaliczka na pokrycie szkód, które powstały wskutek tego, że najemca nie rozpoczął najmu. Udowadnianie szkód nie jest obowiązkiem wynajmującego.

6) Przyjazd i wyjazd

Wynajmowany obiekt może być przejęty w dniu przyjazdu od godz. 16.00 i musi być w dniu wyjazdu zwrócony do godz. 11.00. Jeśli najemca życzy sobie innej pory przyjazdu i wyjazdu, musi to zostać uzgodnione na piśmie. Dokładny czas przyjazdu i wyjazdu najemca musi uzgodnić najpóźniej na 3 dni przed wyjazdem i przyjazdem.

Jeśli najemca nie odda wynajmowanego obiektu w należytym stanie i dniu, ma obowiązek pokryć wynajmującemu wynikłą z tego tytułu szkodę. Najemca jest o tym informowany i kwota jest odliczana od kaucji, jeśli jej nie przewyższa. Jeśli ją przewyższa, najemca ma obowiązek tę różnicę dopłacić.

7) Zwierzęta domowe

Zwierzęta domowe są zasadniczo zabronione, jeśli przez strony umowy nie jest uzgodnione inaczej. Zmiana ta musi być pisemnie potwierdzona w umowie.

8) Uprawnienia użytkownika

Z wynajmowanego obiektu ma prawo korzystać tylko ta osoba lub te osoby, które są podane we wniosku i w umowie. Pełne lub częściowe odstąpienie wynajmowanego obiektu osobie trzeciej lub osobom trzecim jest jednoznacznie zabronione. Jeśli najemca zamierzał później w całości lub częściowo odstąpić wyjmowany obiekt osobom trzecim lub przyjąć gości, musi z góry uzyskać zgodę na piśmie od wynajmującego. Wynajmujący ma prawo w tym przypadku podwyższyć najem uzgodniony w umowie.

Nieuprawnione kwaterowanie osób trzecich uprawnia wynajmującego do natychmiastowego wypowiedzenia umowy najmu bez wypłacenia pozostałej części najmu.

9) Wynajmowany obiekt

Wynajmujący gwarantuje, że obiekt w umówionym terminie i przez umówiony okres będzie wolny i nadający się do pobytu. Strony umowy są zapoznane z tym, że z wynajmowanego obiektu korzystają różne osoby i dlatego podlega zwiększonemu zużyciu. Nieznaczne niedostatki, które tylko w nieznaczącym stopniu ograniczają korzystanie z obiektu, np. brakujące wyposażenie, nieznaczne nieczystości, okazyjne, krótkotrwałe i niezawinione przez właściciela wyłączenia prądu lub wody, awarie urządzeń technicznych itd., nie uprawniają do obniżenia najmu lub do odszkodowania za szkodę. Wynajmujący nie odpowiada za ograniczenia powstałe wskutek działania siły wyższej, urzędowych rozporządzeń, hałasu, prac budowlanych, uciążliwych owadów itd. Odszkodowanie nie jest wykluczone wtedy, gdy ograniczenia nastąpiły wskutek umyślnego lub poważnego zaniedbania ze strony wynajmującego lub jego pełnomocnika.

Niedostatki, które obniżają pożytek z najmu, uprawniają najemcę do obniżenia najmu, jeśli zwrócił uwagę na te niedostatki miejscowego pełnomocnika i wnioskował o ich usunięcie i gdy te nie zostały usunięte w odpowiednim czasie.

Poręczenie za szkody na majątku najemcy, powstałe z powodu niedostatków wynajmowanego obiektu, jest wykluczone. To nie obowiązuje, jeśli szkody powstałyby wskutek umyślnego lub poważnego zaniedbania ze strony wynajmującego.

10) Obowiązki Najemcy

Najemca ma obowiązek dbać starannie o wynajmowany obiekt, wypełnić i przechować wszystkie dostarczone protokoły. Najemca ma obowiązek natychmiast zgłosić właścicielowi lub jego przedstawicielowi wszystkie szkody i niedostatki powstałe w trakcie najmu.

Zgłoszenie szkód spowodowanych przez najemcę przeprowadza się zawsze na piśmie.

Szkody stwierdzone po przybyciu najemca musi zgłosić najpóźniej do 24 godzin od przejęcia obiektu. Po upłynięciu tego terminu zmienia się strona zobowiązana do przeprowadzenia dowodów, a mianowicie najemca musi udowodnić, że tych szkód nie spowodował sam. Wynajmujący ma prawo zlecić usunięcie wszystkich szkód spowodowanych przez najemcę i powstałe w związku z tym wydatki naliczyć najemcy. Koszty usunięcia szkód najemca ma obowiązek bezzwłocznie zapłacić.

Najemca jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów paszportowych, wizowych, celnych, dewizowych i innych.

11) Sprzątanie i utrzymanie

Najemca ma obowiązek w okresie najmu regularnie sprzątać obiekt. Basen jest raz w tygodniu konserwowany przez pool-servis. Usuwanie luźnych cząstek, owadów itd. z wody jest sprawą najemcy. Przy przekazywaniu obiekt musi być czysty.

Śmieci trzeba odkładać w plastikowych workach oddzielnie według rodzaju do pojemników do tego przeznaczonych. Pojemniki te w dniu wywozu należy postawić na skraju drogi. Dni wywozu poda przedstawiciel właściciela na miejscu.

Urządzenia domu należy utrzymywać w stanie funkcjonującym i higienicznie czystym i w tym stanie przekazać je przy wyjeździe. Jeśli najemca nie wywiąże się z tego obowiązku, wynajmujący ma prawo polecić wykonanie tych dodatkowych prac porządkowych na rachunek najemcy. Koszty te będą rozliczone z kaucji.

W przypadku łodzi z kajutą najemcy wolno używać urządzeń sanitarnych i kuchni pod warunkiem, że zostaną zwrócone w nienagannie czystym stanie, tzn. używane toalety zostaną dokładnie wyczyszczone środkami czyszczącymi i dezynfekcyjnymi, a zbiorniki odpływowe muszą być przed zdaniem wypompowane na stacji benzynowej. Jeśli to w ogóle albo częściowo nie zostanie przeprowadzone, zażąda się dodatkowej, zryczałtowanej opłaty za oczyszczenie w wysokości 300 USD.

12) Zmiany i dodatki

Zmiany lub dodatki do umowy najmu muszą być dokonywane zawsze na piśmie. Jeśli jedno lub więcej postanowień tej umowy stanie się nieważne, nie będzie to miało wpływu na pozostałe części umowy. W odniesieniu do sporów wynikających z umowy najmu obowiązuje prawo czeskie.

 
Aventura Mallt Bimini Bay Lombard Odier pictet Mercedes Benz Bollettieri BMW